A MEVE rendezvényei 2017. év II. félévében

A madárnak szárnya van és szabadsága. Az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.”(Tamási Áron)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2017. év II. félévében:

A 19 éve Kutatókörként, 2001 óta Közhasznú Egyesületkéntműködő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közösemlék-örökségét kutatja és ismerteti. E szervezetkutatásaival, segyre bővülőadattára, felvételei segítségével2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban.Estjeinkhallgatósága az elmúlt évek előadásainmár„bejárta” amegjelölt– és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, de bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is.Az Egyesület Alapító Okirata szellemében új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni emlékhelyeink méltó megbecsülését, akülhonban élők jobb magyarságismeretét. 2017. év II. félévi programjában továbbra isazaktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnakatematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretébenegyreszélesebb körben tegye ismertté emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás ügyét. Azelőadásokraaz elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor.Estjeinkre Családtagjaivalszeretettel várjuk!

Várbeli előadásaink helyszíne: a Mátyás templomPlébániájánakdíszterme (1014 Bp. Országház u. 14,)

SZEPTEMBER

19. (kedd) 18.00 Utazás Csángóföldön – Istensegítstől Vizántáig- híres csángók emlékei nyomában.

(Emlékest a 100. éve született, fiatalon elhurcolt Mikecs László tanár, történész tiszteletére)Előadó:

Gondos Béla, a Csángómagyar Kulturális Egyesület titkára, egyesületi tag ésKóka Rozália néprajzkutató.

Az előadó meghívott vendégei: a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesülettagsága, Csoma Gergely szobrász és Bogdán Tibor kutató.Közreműködők: a László Ildikó énekesés aVirággyöngy Együttes,

OKTÓBER

3. (kedd) 18.00 Magyar irodalmi emlékhelyek (IX.) A 100. éve született Szabó Magda élete és emlékezete.

Előadó:Dr. Ajkay Alinkairodalomtörténész, a PPKE tanára, az egyesületi tagság emlékhely-felvételeivel.

Meghívott közreműködők: a budapesti Szabó Magda Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskoladiákjai.

17.(kedd) 18.00 „Ki kereszténységnek viseled paizsát…”Emlékest Balassa Bálint október 20-i születése napja tiszteletére.(IV.)Dr. Prokopp Mária egyetemi tanár, a Balassa Társaság elnök asszonya előadása. Meghívott vendégeink: Esztergom város Polgármestere a Társaságtagjai, a Balassa-szavalóversenygyőztesei.

NOVEMBER

7. (kedd) 18.00Magyar emlékek az Egyesült Államok Keleti-partvidékén (III.) Kossuth-emigrációs emlékeknél Mississippi Államtól – New Yorkig. 200 éve született Kossuth Zsuzsa.

Dr. Csorba Lászlótörténész, az MNM volt főigazgatója előadása,Deák Nóra egyesületi tag, az Angol-Amerikai Intézet Könyvtárának vezetője képeivel, kutatásaival kiegészítve. Meghívottunk a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskoladiákjai, akik közreműködnek naplórészletekkel, az egyesületi tagság emlékhely-felvételeivel.

21.(kedd) 18.00 Jeles magyar alkotók, feltalálók emlékezete (VI.) A Ganz-öntödétől a transzformátorig…

A 150 éve elhunyt Ganz Ábrahám, a 125 éve elhunyt Baross Gábor és a 75 éve elhunyt Zipernowsky Károly emlékezete.Előadók:Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár ésdr. Körösi Mária egyetemi docens, egyesületi tagok. Meghívottak: a Budafok-Tétény -i Baross Gábor iskoladiákjai, néhány naplórészlet felolvasásával. /Az

egyesületi tagok felvételeivel képeket láthatunk Ganz Ábrahám svájci szülővárosából Eimbrach-ból is /.

(folytatás a következő oldalon)

DECEMBER

5. (kedd) 18.00 Magyar emlékek Itáliában (III.) Római séta, római képek – magyar emlékek nyomában.

Dr.Deák Piroskaegyesület tag előadása, római felvételeinek és kutatásainak bemutatása.

Meghívott vendégünk:Gian Luca Borghese, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója.

19. (kedd)18.00 Szent László, a lovagkirály (II.) Az európai kereszténység védőpajzsa – egy magyar király példája és emlékezete Ádvent idején.Dr. Körösi Máriaegyetemi docens előadása, atagság-felvételeivel.Meghívott vendégeink:Dr. id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, a Szent László emlékbizottság tagja és Okos Márton a Báthory-Bem hagyományőrző Egyesület elnöke, az emlékév ötletadója. Meghívott közreműködők: Pálmai Árpád,egyházzenész, karnagy és a kőbányai Szent László Gimnáziumdiákjai.

ORSZÁG-ÉS KÜLFÖLD-JÁRÓ KIÁLLÍTÁSAINK, ELŐADÁSAINK 2017. év II. félévében:

2017.09.21.-10.30.Sopron, Pannónia Szálló Galériája„Magyar emlékek nyomában, Európában”kiállítás

2017.09.25.-10.30.Budapest, Morus Tamás terem(XII. ker.)„Magyar emlékek Itáliában” c. kiállítás(válogatás)

2017.10.15.-11.15.Dabas, ÉSZC Kossuth Zsuzsa Szakképző Isk.„Kossuth-emigrációs emlékek nyomában”

2017.10.22- 11.20.Sopron, Berzsenyi Líceum „Glória Victis – 1956 emlékei a világban” kiállítás és előadás

2017.10.23.-11.04.Budapest, Morus Tamás terem„Gloria Victis -1956 emlékei Budapesten és környékén”

2017.10.25- 11.15.Kecskemét, Piarista Rendház „Árpád-házi Szent Erzsébet emlékei a világban”c. kiállítás

2017.10.26.-11.26.Monor, Kossuth Lajos Iskola ”Jókai emlékek nyomában a Kárpát-medencében, Európában”

2017.           10.19.Felvidék: KirályhelmecArany emlékek Nagyszalontától- Montgomery –igelőadás

2017.10.24.-11.24.Jászapáti, Vágó Pál Emlékház:”Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában, Európában” c.kiáll. és ea.

2017.11.08.-12.08.Kisvárda, Közösségi Ház:„Erkel-emlékek nyomában” c. kiállítás (vetített ea. nov. 8-án)

2017.11.17 -12.15.Hódmezővásárhely, Liszt Ferenc Zeneiskola  „Liszt-emlékek Európában” kiáll.( ea. nov.17-én)

2017.11.15 -12.15.Óbudai Egyetem�(Bécsi-úti Aula) „Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék”– Magyar emlékek nyomában, Európábancímű, Sopronból – a Pannónia Szállóban rendezett konferenciáról- érkező tárlat válogatása.

(néhány meghívás egyeztetése még szervezés alatt)

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2017-ben ismét megjelent az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyve amint az „Az elindultam szép hazámból…” valamint a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetünk)

2017. évi újranyomtatása mellett több kiadványban szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány – Napút 2016/6. szám, Szent Márton Almanach – Napút folyóirat, 2016) több előkészületben.

A korábban megjelent kiadványaink, kiállításaink és kisfilmjeink rövid leírása honlapunkon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: AranyosgyéresenJohn Paget János emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a„Magyar Rabok”emlékére, 2010. szeptemberében: aJendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: JobbágyibanGubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2015. év októberébenJókai Móremléktáblánk elhelyezésre került Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi IskolábanSzűcs Sándor, a bátor 1956-os MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak:

Az Egyesület köszönetét fejezi ki azelmúlt félévben meghívott előadóknak

és a munkánkat támogatóBethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek,

az SZJA 1% -a felajánlóinak, minden egyéni támogatónknak s pártoló tagunknak,valamint

azÓbudai Egyetem Bánki Donát Karának Széchenyi-kiállításunk megjelenéséhez nyújtott támogatásáéért.

Köszönet – kiemelten-dr.Egyed Istvánpártolónk önzetlen támogatásáért, Deák Nóra, dr. Deák Piroska, Békássy Csaba, Gyöző Miklós, Hermány Miklós, dr. Horváth Sándor, Juhász János, Lőrinc Katalin, Tari Tamásegyesületi tagok munkájáért,

Vajk Zsuzsanna, Bacsi Lajos ésLukács Miklós fordítók közreműködéséért,

dr. Béres József és Jancsó Ildikópártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

Az előadások helyszínét a Mátyás templom Plébániája – kedvezménnyel- biztosítja!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVEwww.magyaremlekekert.hu[email protected] + 36-20-476-9718