A MEVE) rendezvényei 2017. év I. félévében

A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk.” (Széchenyi I.)

Mechanizálódó koruk olyan úton halad melynek a végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg.”(Kodály Z.)

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) rendezvényei 2017. év I. félévében:

A 19 éve Kutatókörként, 2001 ótamárKözhasznú Egyesületkéntműködő szervezet a határon túli magyar területek, Európa és a nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, emlékhelyeit, más népekkel közösemlék-örökségét kutatja és mutatja be. A szervezetkutatásaival, segyre bővülőadattára, felvételei segítségével2012-től részt vállalt a Julianus (Nemzeti Adattár) programban. Hallgatósága az elmúlt évek előadásainmár„bejárta” amegjelölt– és a felkutatott, de még jelöletlen – európai magyar emlékhelyek javát, de bemutatásra kerültek tengerentúli emlékek is.Az Egyesület – Alapító Okirata szellemében új kiállításokkal, kiadványokkal kívánja elősegíteni itthon: emlékhelyeink méltó megbecsülését, mígkülhonban: az ott élők jobb magyarságismeretét. 2017. év I. félévi programjában továbbra isazaktuális évfordulók játszanak meghatározó szerepet, de folytatódnakatematikus és földrajzi alapon megkezdett előadás-sorozatok is. Az Egyesület munkájának célja, hogy tanulságos művelődéstörténeti előadások, tárlatok keretébenegyreszélesebb körben tegye ismertté emlékeinket, azaz a külhoni magyar emlékhelykutatás nemes ügyét. Azelőadásokraaz elmúlt évhez hasonlóan az ifjúság bevonásával, így jeles magyarok nevét viselő középiskolák részvételével kerül sor.Akiemeltévfordulókra tekintettel 2017-benSzent László,Arany János, Irinyi János, Széchenyi Ödön, Kodály Zoltán,Szabó Magda, valamint a magyar reformáció nagyjai és több műszaki alkotónk emléke előtt is szeretnénk tisztelegni. Továbbra is díjmentes estjeinkre Családtagjaivalszeretettel várjuk!

Rendszereselőadásaink helyszíne: Magyarság Háza, Deák-terem (1014 Bp. Szentháromság tér 6. I. emelet)

JANUÁR

17. (kedd) 18.00 Magyar emlékek Csehországban. (III.)Kokes János újságíró, MTI tudósító könyvének bemutatása,Gedai Csaba fotóművész felvételeivel. A kötetet ismerteti aszerző,Molnár Éva szerkesztő ésZachar Ottó,aBohemia Kör vezetői. Meghívott vendégeink a kiadóAntall József Tudásközpont Alapítványképviselői.Egyesületünk legújabb felvételeit – néhány cseh-morvaországi magyar emlékkel- is bemutatjuk.

FEBRUÁR

7. (kedd) 18.00 Legszebb nemzeti értékeink: aHungarikumok (VI.) Az 50 éve elhunyt Kodály Zoltán emlékezete és világhírű énektanítási módszere.Dr. Ittzés Mihály kutató, főiskolai tanár a Magyar Kodály Társaság elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja előadása.ifj. Dr. Béres József elnök bemutatja„Szép magyar ének” című legújabb kötetét. Meghívott vendégünk:Kodály Zoltánné Péczely Sarolta énekművész..Közreműködnek: a Liszt F. Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Intézetének meghívott hallgatói.

21.(kedd) 18.00 Magyar irodalmi emlékhelyek (VIII.) Emlékezünk a legnagyobb szókincsű népi költőfejedelemre, Arany Jánosraszületése 200. évfordulóján. Előadó:Dr. Kiczenko Judit egyetemi docens, kutató, az egyesületi tagság vetített Arany-emlékhely felvételeivel. Meghívott vendégünk:Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója. Közreműködnek: a budapestiArany János Általános Iskoladiákjai.

MÁRCIUS

7. (kedd) 18.00Neves magyar feltalálók (V.) 200 éve született Irinyi János, a márciusi 12 pont megszövegezője, a zajtalan és foszforos gyufa feltalálója.Meghívott vendégünk:Dr. Hermann Róbert író, történész köszöntője utándr. Horváth Sándor ésdr Messik Miklós tagok az életpálya hazai és külhoni Irinyi emlékhelyeit mutatják be, vetített képekkel. Közreműködnek: azIrinyi János Szakközépiskoladiákjai.

21.(kedd)18.00 Magyar emlékek Lengyelországban (VI.) Polonica Varietas c. kötet bemutatása.Szepsi Csombor Márton nevezetes nagy európai utazása és műve az „Europica Varietas” alapján írta – különös tekintettel a lengyelországi emlékekre –Szalai Attila ésMoser Zoltán. Meghívott vendégünk:Jerzy Snopek a Lengyel Köztársaság nagykövete, akadémikus. Közreműködnek írásrészletekkel aLengyel Nyelvi Iskola diákjai.

ÁPRILIS

4. (kedd) 18.00 „Magyarok a világűrben” (II.) – Magyar elnevezések a holdkráterektől a kisbolygókig.

Hazánk szerepe az űrkutatásban: találmányok és sikerek.Meghívott előadónk (az űrhajózás április 12-i világnapja előtt):Dr.Tari Fruzsina a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja.

18. (kedd)18.00:Magyar emlékek Németországban (IV.) 10 évszázad magyar emlékei Bajorországban

Kucsera János kutató, a müncheni Széchenyi Kör elnöke kötetének bemutatása legújabb képeivel, vetített előadással. Meghívott vendégeink, közreműködők: az ELTE Btk. Germanisztikai Intézetének hallgatói.

MÁJUS

2.(kedd) Jeles magyar utazók Európában (VI.) Akit Jules Verne is csodált: Széchenyi Ödön életpályája és hajóútja Pest-Budától Párizsig. 150 éve történt: a párizsi világkiállítás nagy sikere a „Hableány” gőzbárka.

Az egyesületi tagság előadása (dr.Messik Miklós szerkesztésében). Köszöntőt mond:Dr. Körösi Mária egyetemi docens. Meghívott vendégeink: a Széchenyi Társaság és a Széchenyi Család Alapítvány képviselői.

16.(kedd) Magyarok nyomában a Föld körül (IV.) Magyarok Délkelet-Ázsiában. Tajvan és magyar utazói.

Dr. Kubassek János a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatójának, az MTA köztestületi tagjának vetített előadása.

JÚNIUS

6.(kedd) A magyar tengerészet nagyjai (II.) Tengerész emlékhelyek Horvátországban és Montenegróban. Egy sírkert, egy magyar emlékhely Pulában. A világ 6. legnagyobb haditengerészeti flottája a Monarchiában.

A nagy háború csatái és hullámsírjai. Tisztelgés a Magyar Haditengerészet és hősi halált halt tengerészeink napja előtt (június 10.) aDr.Juba Ferenc emlékére is rendezendő esten. Meghívott vendégeink: a Magyar Tengerészek Egyesülete és a hagyományőrző pulaiMóricz Zsigmond Magyar Kulturális Egyesület képviselői.

LEGÚJABB KIADVÁNYAINK, KISFILMJEINK:

Széchenyi-emlékek nyomában, Európában” (2011-ben jelent meg az Egyesület Széchenyi-gyűjtését összefoglaló könyv), a „Az elindultam szép hazámból…” valamint 2016 évben a „Mit adott a magyar reneszánsza a világnak” c. kötetek 2016. évi újranyomtatása mellett több kiadványban szerepeltek munkáink (Magyar Földrajzi Múzeumi Értesítő, Zrínyi tanulmány – Napút 2016/6, Szent Márton Almanach – Napkút, 2016) több előkészületben.

A korábban megjelent, kiadványaink, kiállításaink és kisfilmjeink rövid leírása a honlapunkon is megtekinthető!

EMLÉKTÁBLA- ÁLLÍTÁSAINK:

2009-ben: AranyosgyéresenJohn Paget János emlékére, Isztambulban a Héttoronyban: a„Magyar Rabok”emlékére 2010. szeptemberében: aJendrassik-sír felújítása és kétnyelvű, vésett emléklap elhelyezése a londoni Streatham Park temetőben, 2014. márciusában: JobbágyibanGubányi Károly, a mandzsúriai vasút magyar építőjének emlékére közös táblaállítás az MKKA-val, 2014 májusában:Juhász László emléktábla elhelyezése a bécsi Ilona Stüberl étterem falán.

2015. év októberébenJókai Móremléktáblánk elhelyezésre került Felsőőr (Oberwart) két tannyelvű iskolájában, valamint 2016. évben Kárpátalján, Csapon a Széchenyi IskolábanSzűcs Sándor a bátor 1956-os MÁV-vezető emlékére.

Köszönet a támogatóknak!

Az Egyesület köszönetét fejezi ki azelmúlt félévben előadóinak, a munkánkhoz helyszínt biztosítóBethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aBéres Zrt-nek, a szállítást támogatóVolánbusznak,

valamintaz SZJA 1% -a felajánlóinak, minden egyéni támogatónknak és pártoló tagunknak,

azÓbudai Egyetem Bánki Donát Karának kiállításaink megjelenéséhez nyújtott támogatásukért.

Köszönet kiemelten Deák Nóra, dr. Deák Piroska, Békássy Csaba, Chikány Gábor Győző Miklós,

Hermány Miklós, Juhász János, dr.Horváth Sándor, Lőrinc Katalin, Szilvási Lászlóegyesületi tagok közreműködéséért,

és dr. Béres József, Jancsó Ildikó pártoló tagok eszköz-támogatásáért.

Előadásainkra szeretettel várjuk! Javaslatait, ötleteit, bármilyen támogatását- így távoli emlékeinkről készült felvételeit, a készítő nevével – köszönettel fogadjuk!

(a félévi program felelős szerkesztője: dr. Messik Miklós egyesületi elnök)

MEVE, H-1014 Magyarság Háza, Budapest, Szentháromság tér 6. III.66.

+ 36-20-476-9718 www.magyaremlekekert.hu[email protected]